Raimundo Zimkos diakonato šventimai

Paskutinį advento sekmadienį, gruodžio 23  d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje dalyvaujant Telšių seminarijos rektoriui kun. Sauliui Stumbrai, Vilniaus propedeutinio kurso ugdytojui kun. Gabrieliui Satkauskui, išTelšių atvykusiems Metropolinio propedeutinio kurso auklėtiniams, klierikams iš Kauno ir Vilniaus kunigų seminarijų, Panevėžio vyskupas  Linas Vodopjanovas OFM, suteikė diakonystės šventimus Telšių vyskupijos Vincento Borisevičiaus seminarijos klierikui Raimundui Zimkai.  

 

Homilijoje, po dienos Evangelijos komentaro, vysk. Linas OFM sakė, kad pašaukime iniciatyva visuomet yra pirmiausia iš Dievo.  Dievas nėra šabloniškas pašaukdamas į savo tarnystę, nes renkasi įvairius žmonės ir įvairiais būdais juos pakviečia juo sekti. Vyskupas pacitavo popiežių Pranciškų, kad laimingas žmogus yra šventas žmogus. Diakonystė, tęsė vyskupas, yra tarnystė, tarnystė žmonėms įvairiose srityse: ligoniams, vargšams, artimui, skelbiant Dievo Žodį ir prie altoriaus. Raimondui tarnystės dvasia nėra svetima, sakė vyskupas. Kiekvienas krikščionis turi turėti tarnystės dvasią, o ne samdinio, kuris dirba tik atlygintinai. Kai viskas matuojama pinigu, turėtų būti baisus gyvenimas.

Vyskupas palinkėjo būsimam diakonui turėti ištikimą meilę Dievui, nebijoti būti savimi, nes Dievas mus pašaukia tokius, kokie esame. Dievas visada yra šalia. Vysk. Linas OFM paragino Raimundą būti laimingu diakonu, nes šiai tarnystei ir yra pašventintas.

Po šv. Mišių vysk. Linas OFM padėkojo Telšių Vincento Borisevičiaus seminarijai, už žemaitišką Raimundo auklėjimą; diak. Raimundo tėvams, už maldas ir palaikymą jo pasirinktame pašaukime;  buvusiam Alantos klebonui S. Sudentui, kuris darbavosi pal. Teofilio Matulionio parapijoje, padėkojo tai pat klebonui už jo maldas, nes iš šios parapijos yra kilęs kun. Tomas Paliukėnas, seminaristas Marytnas Ruzgus ir ką tik pašventintas į diakonus Raimundas; padėkos žodis buvo ir  klierikams atvykusiems iš Kauno ir Vilniaus seminarijų.

Po vyskupo padėkų, dėkojo su gėlių puokštėmis ir  diak. Raimundas jį lydėjusiems jo pašaukimo kelyje: vysk. Linui OFM, Telšių seminarijos rektoriui kun. Sauliui Stumbrai, kun. Tomui Paliukėnui, buvusiam savo klebonui S. Sudentui, ir ypač savo tėvams.